LPSuppe1aDe oorsprong van de Wegenbouwkapel Nederland ligt eigenlijk bij de Stichting Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw, de SBW. We schrijven het jaar 1981. De jaarlijkse campagne voor het werven van leerlingen voor de SBW werd voor dat jaar gevoerd onder het motto: " Opleiding in de wegenbouw... daar zit muziek in"   Toeval of niet, dit motto viel samen met het 40 jarig jubileum van de SBW, ter gelegenheid waarvan een jubi­leumfeest werd gehouden.

Het toenmalige hoofd van de afdeling PR van de SBW, Rien Hogenes, zelf een enthousiast muzikant, nam het initiatief om de slogan inhoud te geven op het SBW jubileum. De gedachte
  
was een orkest te formeren van mensen die op een of andere manier een relatie hadden met de wegenbouw en die bereid waren tij­dens de jubileumbijeenkomst van de SBW, 2 oktober 1981, een concert te verzorgen in de Beatrixzaal in Utrecht.

Met de voorbereiding voor dit orkest werd begonnen op 17 decem­ber 1980. Ruim honderd muzikanten hadden zich aangemeld. Een jaar lang elke maand repeteren onder leiding van de dirigent Dick Teunissen. Ondertussen werd nog een LP opgenomen en het geheel was gereed om op te treden. In principe was het optre­den tijdens het SBW jubileum het enige doel en zou het orkest daarna weer worden opgeheven.

Het eerste optreden was echter zo'n succes -men verwachtte dit stukje cultuur niet binnen de bedrijfstak- dat al snel initia­tief werd genomen om het orkest een definitieve status te geven. Een voorlopig bestuur werd gevormd in de persoon van Rien Hogenes, Dries Veldman en Adri Meeuwse en op 4 februari 1982 werd de "Vereniging Wegenbouwkapel Nederland" opgericht.

LP Muziek in uitvoeringIn 1984 werd spontaan het initiatief genomen om te komen tot een "Ver­eniging Vrienden van de Wegenbouwkapel" die zich ten doel stelde het orkest een gezonde financiële basis te geven en het bestaan van het orkest veilig te stellen.

Enige tijd daarna namen de VAGWW en de NVWB gezamenlijk het beschermheerschap op zich van het orkest. In faci­litaire zin betekende de SBW nog steeds veel voor de vereni­ging. De sup­porting van deze drie organisa­ties maakte het voortbestaan van het orkest wat zekerder en kon het orkest zodoende uitgroeien tot wat het nu is. Een volwassen harmonieorkest dat op uitste­kend niveau musiceert en inmiddels vele optredens heeft ver­zorgd.

Concertagenda

01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

ReintenInfra B.V.